Regulamin Świadczenia Usług Serwisu platformabhp.pl

§1

 1. Operatorem Serwisu „platformabhp.pl” jest LEXARIUS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Aleja Zwycięstwa 241/14, 81-521 Gdynia, NIP: 5213653154, REGON: 146813862.
 2. Operator w ramach Serwisu „platfomabhp.pl” prowadzi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w formie określonej w przedmiotowym Regulaminie.
 3. Operator w ramach świadczonych usług Serwisu na rzecz Klienta funkcjonuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz jest związany tajemnicą w zakresie powierzonych i prowadzonych spraw.
 4. Serwis „platformabhp.pl” podlega ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
 6. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

§2
Definicje

 • Platforma – wirtualna platforma dostępna w Internecie, na której umieszczone zostało szkolenie  (www.platformabhp.pl).
 • Spółka – LEXARIUS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Użytkownik Klient – Zleceniodawca, który wykupił szkolenie na platformie dla siebie lub dla Użytkownika Kursanta (Kursantów).  
 • Użytkownik Kursant – pracownik wskazany z imienia i nazwiska i skierowany do udziału w odpowiednim szkoleniu przez Zleceniodawcę.
 • Szkolenie – odpowiednio “szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych” lub „szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób zarządzających pracownikami” lub „szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych”  bądź inne.
 • Zaświadczenie – pisemny dokument potwierdzający ukończenie okresowego Szkolenia z wynikiem pozytywnym przez Użytkownika/ Kursanta.


§3
Informacje wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług w zakresie szkoleń, świadczonych w ramach odpłatnego korzystania z platformy e-learningowej, będącej własnością LEXARIUS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Dostęp do zawartych w serwisie informacji niewymagających procesu logowania jest nieograniczony; Użytkownik automatycznie akceptuje niniejszy regulamin dopiero w momencie rejestracji (założenia konta) lub złożenia zamówień.
 3. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z Usług; w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, wynikającymi z przyczyn niezależnych od dostawcy usług.
 4. Za czynniki niezależne od LEXARIUS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uważa się w szczególności:
 5. przyczyny technologiczne związane ze specyfiką Usług,
 6. awarie transmisji lub łączy telefonicznych (w tym międzynarodowych), obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
 7. przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Spółka nie ponosi odpowiedzialności,
 8. konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,
 9. okoliczności, za które odpowiada Klient, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Użytkownika, błędy w obsłudze lub konfiguracji.
 10. przerwa w świadczeniu usług domeny lub serwera przez firmę obsługującą platformę szkoleniową.

§4
Zasady ogólne

 1. Warunkiem prawidłowego działania Platformy na komputerze Użytkownika jest posiadanie przeglądarki internetowej z możliwością zapisu plików cookies oraz programów dodatkowych, potrzebnych do odczytania bądź odtwarzania elementów zawartych w serwisie. Użytkownik musi również posiadać aktywne konto e-mail. W przypadku jakichkolwiek problemów lub wystąpienia procesów niezgodnych z zamierzeniami, Użytkownik może skorzystać z działu pomocy lub skontaktować się z Administratorem serwisu. Administrator podejmie odpowiednie kroki w kierunku umożliwienia Użytkownikowi realizacji zamówień oraz prawidłowego korzystania z serwisu i udziału w szkoleniach.
 2. Zleceniodawca, po zaakceptowaniu warunków umowy o udostępnienie szkolenia w formie e-learningu dostaje maila z danymi potrzebnymi do logowania się dla kursantów następnie przekazuje loginy i hasła Użytkownikom Kursantom, a oni uzupełniają dane takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, stanowisko pracy oraz adres e-mail.
 3. Dostęp do kursu jest nieograniczony czasowo.
 4. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jest uzyskanie przez Kursanta 60% poprawnych odpowiedzi z testu końcowego.
 5. Kursant, który nie ukończył kursu, nie otrzymuje zaświadczenia (certyfikatu) ukończenia.
 6. Użytkownikowi z powodu niezaliczenia kursu nie przysługują roszczenia finansowe lub zwrot opłaty wniesionej za kurs płatny.
 7. Użytkownikowi nie wolno posługiwać się w toku korzystania z usług Platformy e-learningowej treściami o charakterze bezprawnym, w szczególności treściami naruszającymi prawa osób trzecich, treściami obraźliwymi lub wulgarnymi itp., a także nie wolno mu nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów informatycznych Spółki lub osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Platformy.

§5
Zaświadczenie ukończenia kursu

 1. Kursantom, którzy ukończyli szkolenie na Platformie, wystawiane jest zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu.
 2. Uczestnikom, którzy nie ukończyli kursu, zaświadczenie nie zostanie wystawione.
 3. Certyfikat tymczasowy generowany jest automatycznie i dostępny w formacie PDF po uiszczeniu opłaty za szkolenie.
 4. Zaświadczenie oryginalne wysyłane jest na prośbę Klienta przesyłką listowną.

§6
Opłaty

 1. Uiszczenie opłaty będzie dokonywane przez Zleceniodawcę poprzez serwis platformabhp.pl Oryginalny druk faktury zostanie przesłany na wskazany przez użytkownika adres e-mail.
 2. Opłaty za dostęp do szkolenia (zgodnie z ustaloną ceną szkolenia umieszczoną na Platformie) Zleceniodawca wnosi na konto  LEXARIUS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 93 1140 2004 0000 3702 7932 7112 wpisując w tytule przelewu: Nazwę firmy oraz numer zamówienia.
 3. Opłata zawiera koszt odbycia szkolenia w formie e-learningu, testu końcowego oraz wystawienia i wysłania Zaświadczenia przesyłką listowną na adres wskazany przez Zleceniodawcę. W przypadku gdy Zleceniodawca zamówi przesyłkę kurierską będzie zobowiązany do pokrycia kosztów takiej przesyłki.
 4. Opłata dotyczy możliwości (udostępnienia) zrobienia szkolenia przez okres 30 dni od czasu zamówienia.

§7
Materiały szkoleniowe i prawa autorskie

 1. Kursant ma obowiązek:
  1. korzystać z materiałów zamieszczonych na Platformie w sposób zgodny z prawem i postanowieniami Regulaminu,
  1. podać w formularzach i swoim profilu na Platformie prawdziwe dane.
 2. Uczestnik nie może udostępniać w jakiejkolwiek formie żadnych materiałów stanowiących treść kursu osobom trzecim.

§8
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie lub rejestrując się na Platformie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez LEXARIUS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie dla celów związanych ze świadczeniem zamówionych usług. Użytkownikowi z tego tytułu przysługuje prawo wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Spółka zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi.
 2. Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) LEXARIUS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może przetwarzać bez zgody Użytkownika jego dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania porozumienia, konieczne ze względu na właściwość świadczonej drogą elektroniczną usługi:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  1. datę i miejsce urodzenia Użytkownika,
  1. adres poczty elektronicznej Użytkownika,
  1. miejsce i adres miejsca pracy Użytkownika,
  1. stanowisko w miejscu pracy Użytkownika,
  1. adres korespondencyjny Użytkownika,
  1. dane firmy potrzebne do wystawienia faktury.
 3. Dane o Użytkowniku uzyskane w trakcie korzystania przez niego z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Platformy będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z udziałem Użytkownika w kursach i szkoleniach i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie powyższych informacji wymagane jest przepisami prawa.

§9
Reklamacje

 1. W przypadku niepoprawnego działania szkolenia Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie administratora systemu wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@platformabhp.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika składającego reklamację, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej do korespondencji w tej sprawie oraz zwięzły opis zdarzenia motywującego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 4. W terminie 14 dni roboczych od otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o zajętym przez LEXARIUS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowisku.
 5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika stanowiska LEXARIUS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie reklamacji, może on dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§10
Postanowienia końcowe

 1. LEXARIUS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokłada wszelkich starań w kierunku prawidłowego działania Platformy.
 2. LEXARIUS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy na czas nieokreślony w celu modernizacji, naprawy lub ulepszenia procesów w niej zachodzących.
 3. Zabronione jest kopiowanie całości lub części szkoleń dostępnych w ramach Platformy.
 4. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie wchodzą one w życie z datą ich publikacji na Platformie, przy czym Użytkownicy posiadający już konta w Platformie o zmianach regulaminu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeżeli tylko korzysta w jakikolwiek sposób z zasobów Platformy. Korzystanie z Platformy jest równoznaczne z akceptacją warunków podanych w regulaminie.
 6. W przypadku braku akceptacji regulaminu Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Platformy. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku akceptacji regulaminu Użytkownik powinien powiadomić o tym Administratora serwisu.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronach Serwisu.
 9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.