Oświadczenie o ochronie prywatności i wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa jest własnością LEXARIUS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej zwana „Spółka”, i/lub ew. jej podmiotów zależnych oraz jest przez nie administrowana. Korzystanie z tej strony internetowej oznacza zgodę na poniższe warunki użytkowania.

1. Prawa autorskie

Prawa autorskie do materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej oraz do udostępnionego na niej oprogramowania są własnością LEXARIUS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka zezwala użytkownikom na przeglądanie materiałów z tej strony internetowej do użytku osobistego, niekomercyjnego, jak również komercyjnego. Zezwolenie to nie oznacza przeniesienia praw do tych materiałów lub oprogramowania.

Zezwolenie jest udzielane z poniższymi ograniczeniami:
  1. Należy zawsze wskazywać prawa autorskie i inne chronione prawa.
  2. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w materiałach.
  3. Materiałów nie wolno w żaden sposób kopiować, reprodukować, upubliczniać, przenosić lub przekazywać.
2. Znaki towarowe

Zamieszczone na niniejszej stronie internetowej znaki towarowe i logo stanowią własność Spółki. Użytkownikowi nie przysługuje żadne prawo ani zezwolenie na korzystanie ze znaków towarowych i/lub logo bez wyraźnej zgody Spółki.

3. Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają prawu Rzeczpospolitej Polski. Wszelkie kwestie sporne związane z niniejszymi warunkami oraz korzystaniem z tej strony internetowej będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.

4. Zasady ochrony prywatności
4.1 Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka LEXARIUS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni. Celem ochrony danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Magdaleny Parackiej. Kontakt z IOD możliwy jest za pośrednictwem e-maila rodo@platformabhp.pl lub listownie na adres LEXARIUS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Zwycięstwa 241/14, 81-521 Gdynia, z dopiskiem „IOD”.

Spółka respektuje prawo każdego użytkownika strony internetowej platformabhp.pl do prywatności.

4.2 Dane osobowe

Spółka nie gromadzi za pośrednictwem swojej strony internetowej danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkownika (takich jak jego imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), o ile użytkownik nie przekazał tych danych Spółce osobiście i nie udzielił wyraźnej zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi/umowy. Jeśli użytkownik nie życzy sobie rejestracji swoich danych osobowych, musi powstrzymać się przed przekazaniem takich informacji Spółce.

Dane osobowe gromadzone przez Spółkę mogą obejmować następujące rodzaje danych (rodzaje gromadzonych danych osobowych są uzależnione od warunków świadczenia usługi między Spółką a osobą, której te dane dotyczą):

imię i nazwisko, tytuł, stanowisko i/lub inne, data i miejsce urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, grupa wiekowa, płeć, nazwa firmy reprezentowanej.

4.3 Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jeśli użytkownik przekaże Spółce swoje dane osobowe, Spółka ma prawo do ich przechowywania i przetwarzania w celu określenia potrzeb użytkownika oraz ulepszania świadczonych usług i oferowanych produktów. Spółka lub osoby trzecie, mogą używać takich informacji w celu skontaktowania się z użytkownikiem lub przekazywania osobom trzecim nieprowadzących do identyfikacji danych osobowych użytkowników strony internetowej Spółki. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy Spółki lub wyraźną zgodę udzieloną przez osobę, której dane dotyczą.

4.4 Inne dane

Spółka gromadzi niekiedy automatycznie informacje nieprowadzące do identyfikacji użytkownika, takie jak rodzaj przeglądarki i system operacyjny użytkownika oraz nazwa domeny, z której użytkownik przeszedł na stronę internetową Spółki.

4.5 Pliki cookie

Spółka używa plików cookie do gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze stron internetowych firmy. Spółka używa także tzw. plików cookie sesji w celu zapisywania informacji dotyczących preferowanego języka. Są one automatycznie usuwane.

Kancelaria nie zapisuje żadnych poufnych danych osobowych.

Zasady dotyczące plików cookie

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie na swoim komputerze plików cookie zawierających informacje dotyczące korzystania ze stron internetowych Spółki, może wyłączyć je w swojej przeglądarce, ale w niektórych przypadkach może to negatywnie wpłynąć na obsługę użytkownika i na korzystanie przez niego ze stron internetowych Spółki.

4.6 Regularne przesyłanie danych poza UE lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Do przetwarzania danych osobowych Spółka może wykorzystywać usługodawców zewnętrznych, którzy przetwarzają te dane w jej imieniu do celów wymienionych w niniejszych zasadach ochrony prywatności. Spółka gwarantuje, że outsourcing odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługodawcy zewnętrzni mogą jedynie wykorzystywać dane osobowe do świadczenia usług na rzecz Spółki, na warunkach z nią uzgodnionych.

Do obsługi danych osobowych użytkownika Spółka wykorzystuje usługodawców, serwery i zasoby zlokalizowane w wielu różnych krajach. Spółka przekazuje również dane osobowe użytkownika do krajów spoza UE i EOG, w których prawodawstwo dotyczące ochrony danych różni się od przepisów europejskich. Spółka gwarantuje, że przekazywanie danych jest uzasadnione i że dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez zastosowanie w szczególności odpowiednich standardowych klauzul umownych wprowadzonych przez Komisję Europejską w odniesieniu do przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4.7 Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne z uwagi na potrzeby biznesowe Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.8 Zasady ochrony danych osobowych

Spółka gwarantuje bezpieczeństwo zgromadzonych danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Prawo do przetwarzania danych osobowych mają jedynie upoważnieni przedstawiciele Spółki oraz upoważnieni usługodawcy zewnętrzni działający w jej imieniu. Spółka udziela ograniczonego dostępu do danych osobowych tylko tym osobom, które tego dostępu potrzebują. System jest chroniony zgodnie z zasadami bezpieczeństwa Spółki.

4.9 Prawa użytkownika dotyczące jego danych osobowych

Użytkownik ma prawo zażądać kopii swoich danych osobowych zgromadzonych w rejestrach Spółki. Wniosek ten należy sporządzić na piśmie i wysłać go na adres e-mail podany w niniejszych zasadach ochrony prywatności.

Użytkownik ma również prawo zabronić Spółce wykorzystywania swoich danych osobowych, jeśli nie ma podstaw prawnych do ich przetwarzania. Użytkownik ma też prawo zażądać od Spółki ograniczenia przetwarzania swoich danych. Może także zażądać od Spółki skorygowania błędnych informacji oraz wymazania informacji na swój temat. Żądania te należy przesłać na wspomniany powyżej adres kontaktowy. Użytkownik ma też prawo złożyć do organu ochrony danych skargę dotyczącą przetwarzania swoich danych osobowych.

Aby dochodzić jednego ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, użytkownik powinien napisać e-maila i wysłać go pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Należy pamiętać o załączeniu dokumentów potwierdzających tożsamość użytkownika.

4.10 Zmiany w zasadach ochrony prywatności

Spółka ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszych zasadach ochrony prywatności oraz w swoich zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie treści dostępne na niniejszej stronie internetowej, w tym także informacje, materiały, funkcje i oprogramowanie, są udostępniane w formie, w jakiej zostały opublikowane, bez jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji związanej z możliwością ich używania, zakresem stosowania lub przydatnością do określonych celów.

Spółka nie gwarantuje, że informacje na tej stronie internetowej są poprawne lub kompletne. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie modyfikacji udostępnianych na niniejszej stronie internetowej informacji, szkoleń, usług oraz opisanych na niej produktów bez jednoczesnego podejmowania odpowiedzialności.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. W żadnym wypadku Spółka nie będzie odpowiedzialna za straty wynikające z korzystania (lub niemożności korzystania) z tej strony internetowej, w tym także z awarii lub błędów związanych z udostępnianymi na stronie internetowej usługami lub programami oraz braków w informacjach. Spółka nie bierze też odpowiedzialności za ew. ataki wirusowe spowodowane korzystaniem z tej strony internetowej.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności obejmuje wszelkie straty, bezpośrednie lub pośrednie, związane z utraconymi zarobkami, stratami operacyjnymi, utratą danych, programów lub innych danych z systemu przetwarzania danych użytkownika. Wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje nawet w sytuacji wyraźnego powiadomienia Spółki o możliwości wystąpienia szkód.

Spółka nie bierze odpowiedzialności za strony internetowe należące do innych podmiotów, udostępnianych użytkownikowi za pośrednictwem tej strony internetowej. Korzystanie z takich stron internetowych odbywa się zatem na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Spółka nie bierze odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z treści takich stron internetowych, w tym także za naruszenie praw osób trzecich związane z używaniem tej strony internetowej lub zawartych w niej informacji lub dostępnych funkcji.